Επιπτώσεις του COVID-19 στη Ναυτιλία

Επιπτώσεις του COVID-19 στη Ναυτιλία
Η πανδημία του COVID-19 έχει πολλαπλές και εκτεταμένες επιπτώσεις, των οποίων η πλήρης έκταση δεν είναι ακόμα γνωστή. Καθώς η κρίση της πανδημίας εξαπλώνεται, οι δραστηριότητες των ναυτιλιακών εταιρειών και των συναφών βιομηχανιών, όπως οι τερματικοί σταθμοί, οι λιμένες, οι διακινητές φορτίων κ.λπ., έχουν επηρεαστεί σοβαρά. Ως επακόλουθο, τα οικονομικά προβλήματα έχουν θέσει πολλές εταιρείες υπό μεγάλη πίεση. Συγκεκριμένα μέτρα ανάκαμψης, που θα εστιάζουν κυρίως στην παροχή της απαραίτητης ευελιξίας και ρευστότητας των ναυτιλιακών εταιρειών, πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου στην πράξη να διοχετευτούν αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης κρίσης και να ανακάμψουν από τις καταστροφικές συνέπειές της, μόλις αυτή τελειώσει, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητά τους. Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής των προγραμματισμένων δόσεων (deferral on amortizations / loan payments) ναυτιλιακών δανείων για καθορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. για περίοδο 18 μηνών, όπως επίσης και αναστολή συμβατικής λειτουργίας και επέλευσης συνεπειών των default clauses των ναυτιλιακών δανείων εμπεριεχομένων και των ρητρών LTV (Loan-to-Value clauses).

Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους για να συνεχίσουν να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης και κατά την επερχόμενη ανάκαμψη.

Η διαδικασία αντικατάστασης των μελών πληρώματος έχει επίσης διαταραχθεί, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής διεθνών πτήσεων και της απαγόρευσης αλλαγών πληρώματος στα περισσότερα λιμάνια παγκοσμίως, έχουν ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την αντικατάσταση των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν λήξει. Επιπρόσθετα, η ανανέωση των πιστοποιητικών STCW, καθώς και η έγκριση πιστοποιητικών STCW τρίτων χωρών, τα οποία έληξαν ή πρόκειται να λήξουν, έχει επίσης παρεμποδισθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των συστάσεων του UN IMO και τις οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization - ILO), τα κράτη σημαίας (flag states) και οι Αρχές του κράτους λιμένα (port states) έχουν συνδράμει τον τομέα της ναυτιλίας, σε ό,τι αφορά στις παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας και των πιστοποιητικών STCW των ναυτικών. Ωστόσο, είναι υψίστης σημασίας για τις κυβερνήσεις να κατανοήσουν ότι οι ναυτικοί συμβάλλουν στη συνέχιση της λειτουργίας του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και να τους αναγνωρίσουν «ως ζωτικής σημασίας εργαζόμενους», εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διευκόλυνσης αλλαγών πληρωμάτων, το συντομότερο δυνατόν.

Για να συνεχιστούν ομαλά και με ασφάλεια οι ναυτιλιακές δραστηριότητες, οι ναυτικοί πρέπει να εξαιρεθούν από κάθε ταξιδιωτικό περιορισμό των κρατών ανά τον κόσμο, ενώ οι αλλαγές στα πληρώματα θα πρέπει να αρχίσουν να διεξάγονται κανονικά παγκοσμίως το συντομότερο δυνατόν.

H πανδημία του COVID-19 είχε επίσης πρωτοφανείς συνέπειες για τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα πλοία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στις επιθεωρήσεις για την ανανέωση / επανέκδοση των πιστοποιητικών τους, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΔΣ) του UN IMO, οι οποίες συνήθως απαιτούν δεξαμενισμό, επισκευές ή/και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Η ομαλή λειτουργία των πλοίων, σε πολλές περιπτώσεις, έχει διαταραχθεί, καθώς η πρόσβαση σε ναυπηγεία και σε εγκαταστάσεις επισκευής έχει καταστεί δύσκολη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ΕΕΕ χαιρετίζει την ευέλικτη και πρακτική προσέγγιση που έχει εφαρμοστεί από κράτη σημαίας, αρχές κρατών λιμένα και νηογνώμονες, υπό την καθοδήγηση του UN IMO, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στη ναυτική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναμένεται ότι όλες οι συναντήσεις του UN IMO θα αρχίσουν να διεξάγονται ξανά το φθινόπωρο και ότι ο UN IMO θα παραμείνει προσηλωμένος στη διαδικασία ολοκλήρωσης της φιλόδοξης Στρατηγικής του για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas - GHG) από τη διεθνή ναυτιλία.