Ναυτιλιακη Πολιτικη

Για δεκαετίες, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προωθούνταν μέσω του ελεύθερου εμπορίου, της φιλελευθεροποίησης των εθνικών οικονομιών και της ελεύθερης πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές. Η ναυτιλία εξυπηρετεί το διεθνές εμπόριο, καθώς άνω του 90% των φορτίων μεταφέρεται δια θαλάσσης. Ωστόσο, οι ολοένα αυξανόμενες εσωστρεφείς πολιτικές και η εμφάνιση ενός αυξανόμενου εμπορικού και ναυτιλιακού προστατευτισμού θέτουν σήμερα το πολυμερές σύστημα του εμπορίου σε κίνδυνο και επιβαρύνουν την προοπτική του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Οι εν εξελίξει συζητήσεις αναφορικά με τον ρόλο και τη μελλοντική κατεύθυνση του ΠΟΕ, του Οργανισμού που υποστηρίζει το κανονιστικό πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα των υφιστάμενων δυσκολιών, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για διάφορα σημαντικά θεσμικά ζητήματα. Οι μονομερείς πράξεις, η αμφισβήτηση του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ και ο μη σεβασμός στους κανόνες του εν λόγω Οργανισμού επισκιάζουν το μελλοντικό ρόλο και την αξιοπιστία του. Σε αυτές τις περιόδους αβεβαιότητας, η ΕΕ, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος παγκοσμίως, θα πρέπει να καταστεί προπύργιο ενάντια στον προστατευτισμό και φορέας- πρότυπο της μεταπολεμικής φιλελεύθερης οικονομικής τάξης, συνεισφέροντας στην προσαρμογή και την περαιτέρω ενδυνάμωση του πολυμερούς συστήματος του εμπορίου.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, καθώς επίσης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ολοσχερή εμπορικό πόλεμο, προκαλώντας έτσι σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και με αναμφίβολο αντίκτυπο στις εμπορικές ροές του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. H EEE υποστηρίζει ότι η agenda της ΕΕ για το εμπόριο των ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να προωθηθεί ακόμη πιο δραστικά κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ελεύθερη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις διεθνείς υπηρεσίες ναυτιλιακών μεταφορών.

Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει τη συμπερίληψη διατάξεων για τις υπηρεσίες ναυτιλιακών μεταφορών στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες εμπορίου ελεύθερων συναλλαγών.