Ναυτιλιακη Πολιτικη

Ελέγχοντας σχεδόν το 40% της παγκόσμιας χωρητικότητας, η ευρωπαϊκή ναυτιλία, η οποία αποτελεί σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό κεφάλαιο για την ΕΕ, με το μεγαλύτερο μερίδιο του στόλου της να παρουσιάζει διεθνή χαρακτηριστικά και να δραστηριοποιείται στο εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών, βασίζεται σε μια μακρά και υπερήφανη παράδοση ναυτικής αριστείας.

Ως ένας από τους κύριους παράγοντες διευκόλυνσης του παγκόσμιου εμπορίου, η ευρωπαϊκή ναυτιλία χρειάζεται ένα ευέλικτο και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι εξωστρεφές και κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Το θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (EU Guidelines on State Aid to Maritime Transport - SAGs), ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο έχει επιτρέψει στην ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική παγκοσμίως και να αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις.

Η διατήρηση των υφιστάμενων SAGs είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ειδικότερα μετά τον COVID-19. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής πρέπει να είναι οριζόντια και να επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει την ηγετική της θέση στη διεθνή ναυτιλία και να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της στον τομέα αυτό.

Ως μια βιομηχανία η οποία είναι από τη φύση της παγκόσμια, η ναυτιλία χρειάζεται τους παγκόσμιους Κανονισμούς, που υιοθετούνται από τους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο UN IMO και ο ILO. Σε αυτούς τους Οργανισμούς, η ΕΕ θα πρέπει να έχει εποικοδομητικό ρόλο και να καταβάλει προσπάθειες για να είναι στο προσκήνιο όλων των σχετικών διαβουλεύσεων, καθώς επίσης να διαμορφώνει τις δικές της πολιτικές για τη ναυτιλία σε ευθυγράμμιση με τις υιοθετηθείσες ΔΣ και τους Κανονισμούς, τιμώντας τη σημαντική θέση της ως «Κράτος Σημαίας».

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού διεθνώς για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της και να δρα ως το σημαντικό «Κράτος Σημαίας» που είναι.